Hitana の 情 報

「赤 ち ゃ ん が 木 の 芽 で、食 べ た り 寝 た り 勉 強 す る で き る の が お と な し い で す。」両 親 と 赤 ち ゃ ん の 健 康 と 開 発 の 心 配 に つ い て 動 向 す る の が Hitana の 最 初 合 い 言 葉  で す。創 立 者 は 両 親 の よ う な が 赤 ち ゃ ん の 製 品 を 選 び に 買 う と 大 変 な 事 を 見 ま す。 だ か ら、日 本 人 の 若 い 両 親 の グ ル ー プ は Hitana 会 社 を 創 立 し ま し た。価 格 に つ い て:

Hitana 有 限 会 母 の ケ ア と 赤 ち ゃ ん 製 を よ く 渡 来 し て 配 分 し ま す。母 の ケ ア と 赤 ち ゃ ん の 健 康 を 増 進 す る た め に、品 質 の よ い 品 物 を 探 し て い ま す。